• یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

چشم مخصوص تماشاست اگر…بگذارند

چشم مخصوص تماشاست اگر...بگذارند

بعضی جمعه عروسی میگیرندبخاطرتعطیلی اش،حتی تنوربندگی را هم تعطیل میکنند
ونان شیطان رامیخورند
بعضی اماجمعه میگیرن تارونق بندگی شود
اول راه که متفاوت باشی
عاقبتش متفاوت وختم به شهادت است

https://t.me/hasan_abbasi69

 

 

#جمعه #عروسی #شهادت #بندگی #شهیدان #خاطرات #جملات #زیبا #معصومین #مذهبی #دینی

چشم مخصوص تماشاست اگر…بگذارند
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما